CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Chứng nhận thành viên Hiệp hội lắp đặt địa kỹ thuật quốc tế (IAGI)

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho lĩnh vực Nhập khẩu, thi công và lắp đặt các sản phẩm vật liệu và thiết bị trong xây dựng